სოფელი ოფაჩხაფუ

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ზედაპირული წყლების ნაკადების მოცილება მეწყრული სხეულის მიმართულებით და მათი იზოლირებულად განტვირთვა უახლოეს წყალსადინარში ან კოლექტორში. ფერდობის განაშენიანება ღრმა ფესვთა სისტემის და მაღალი აორთქლების უნარის მქონე მრავალწლიანი ნარგავებით

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.