სოფელ რეხას ჩრდილოეთ პერიფერია

გვერდითი ეროზია

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

დახრავით-ეროზიული პროცესების პრევენციისთვის ღრმა ფესვთა სისტემის მქონე და ტენის მოყვარული ხე-მცენარეების განაშენიანება. ხევში ზღუდარების მოწყობა, მიმდებარე ტერიტორიაზე მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.