მდინარე ქციის ხეობაში სოფლების ავრალნო-რეხას საავტომობილო გზაზე არსებული საშიშროების უბნები, უბანი I

კლდეზვავი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ფერდობზე არსებული შესუსტებული მდგრადობის ლოდების პერიოდული ჩამოწმენდა; საგზაო სამსახურების მიერ მუდმივი მეთვალყურეობის დაწესება. საშიშროების მაუწყებელი ნიშნების მოწყობა; გეოლოგიური მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.