სოფელი ლარჩვალი, მდინარე ცხენისწყლის ხეობის მარჯვენა ფერდობი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ნაპრალების ამოვსება თიხოვანი გრუნტით; მეწყრული ფერდობის პლანირება, დატერასება. გრუნტისა და ზედაპირული წყლების რეგულირება წყალამრიდი და სადრენაჟო არხებით

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.