სოფელი ჩხუტელი, მდინარე ცხენისწყლის მარცხენა ფერდობი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

დეფორმირებული გზის მონაკვეთის პერიოდული გადასწორება და ზოგად ფერდობსამაგრი კედლების მოწყობა. ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირება წყალამრიდი სადრენაჟო არხების მოწყობითა და აქტიური უბნების დატერასებით

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.