სოფელ ჯორჯიაშვილის საშიშროების I უბანი, მდინარე ალგეთის ხეობის მარცხენა ფერდი

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

გრუნტისა და ზედაპირული წყლების რეგულირება.ხრამის კონტურში (ზღუდარების) რიგირ მოწყობა და შემდგომ ღრმა ფესვთა სისტემის მქონე ხე-მცენარეების განაშენიანება. მეწყრულ სხეულზე მუდმივი მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.