სოფელი შავისაყდარი, მდინარე ალგეთის ხეობის მარცხენა ფერდი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

მეწყრულ სხეულზე დაჭაობებული უბნების დაშრობა სადრენაჟო არხებით. ფერდის დატერასება და მასზე ღრმა ფესვთა სისტემის მქონე და ტენმოყვარული ხე-მცენარეების განაშენიანება. საშიშროების რისკის ზონაში საცხოვრებელ სახლებსა და საკარმინამო ნაკვეთებზე. მონიტორინგული დაკვირვების წარმოება.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.