სოფელი ლიპის ჩრდილოეთით, მდინარე ასლანკას ხეობაში არსებული საირიგაციო წყალსაცავის კაშხლის ეროზიული გადარეცხვის და დამეწყვრის უბნები

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

წყალსაცავის მდგრადი ფუნქციონირების აღდგენა სათანადო დარგის სპეციალისტის (ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი) მიერ შემუშავებული პროექტის საფუძველზე

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.