სოფელი ცხმორი, მდინარე ჭალისწყლის ხეობის მარჯვენა ფერდობი და მდინარე ჭალისწყლის მარცხენა შენაკადი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ზედაპირული და გრუნტის წყლების დრენირება; მეწყრული მასების გადანაწილების მიზნით ფერდობის დატერასება; მეწრული ნაპრალების ამოვსება თიხნაროვანი გრუნტით. ღვარცოფული ხევის კალაპოტის გაწმენდა და გზასთან გადაკვეთის უბანზე ნაკადგამტარის მოწყობა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.