ონი-ღები საავტომობილო გზა მდინარე რიონიის ხეობის მარჯვენა ბორტი

გვერდითი ეროზია

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

აქტიურ მეწყრულ უბნებზე ზედაპირული წყლების დრენირება და ფერდობსამაგრი კედლის მოწყობა; ღვარცოფული ხევების პერიოდულად გაწმენდა-დაღრმავება და გასწორხაზოვნება. აქტიური გვერდითი ეროზიიის უბნებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებების გატარება.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.