მდინარე ლექვერალი, მდინარე ნაკრას მარჯვენა შენაკადი

ღვარცოფი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ღვარცოფ და ეროზიასაწინაღმდეგო დაცვითი ღონისძიებების გატარება. კომპლექსური დეტალური კვლევების საფუძველზე შემუშავებული პროექტის მიხედვით

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.