სოფელი მელურა, მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა ფერდობი

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

მეწყრული პროცესის დინამიკის შესასუსტებლად ზედაპირული ჩამონადენის და გრუნტის წყლის ნაკადების რეგულირება სადრენაჟო სისტემის მოწყობით; ფერდობის დატერასება და გატყიანება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.