სოფელი ბაბილი, მდინარე ცხენისწყლის მარჯვენა ფერდობი

კლდეზვავი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

აქტიური გვერდითი ეროზიის უბანზე ნაპირდამცავი ღონისძიებების გატარება; მეწყრული ფერდობის დაგეგმარება, ზედაპირული და გრუნტის წყლების დრენირება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.