მდინარე მაშავერას ხეობის I უბანი

წყალდიდობა

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

კალაპოტში ჩაქცეული ვანტურის ხიდის ნარჩენები სრულად არაა გაწმენდილი. საჭიროა კალაპოტის გაწმენდა ხიდის ნარცენებისგან და ეროზისს საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.