მდინარე მაშავერას ხეობის საშიშროების I უბანი

მდ. ნაპირის რეცხვა

დაბალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

კომპლექსური დეტალური კვლევების საფუძველზე (ჰიდროლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური) შემუშავებული პროექტის მიხედვით ნაპირდაცვითი ღონისძიებების განხორციელება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.