სოფელი პირველი ტოლა მდინარე რიონის ხეობის მარჯვენა ფერდობი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

კარსტული წყაროების კაპტირება; მეწყრული მასების გადანაწილების მიზნით ფერდობის დაგეგმარება. ფერდობზე გრუნტისა და ზედაპირული წყლების დრენირება.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.