სოფელი ძირაგეული, მდინარე რიონის ხეობის მარჯვენა ფერდობი

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

ფერდობზე გრუნტისა და ზედაპირული წყლების რეგულირება,სადრენაჟო სისტემის მოწყობით;ფერდობის დატერასება და გატყიანება. გვერდითი ეროზიის უბნებზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.