სოფელი ბაჯი, მდინარე რიონის ხეობის მარცხენა ფერდობი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

გრუნტისა და ზედაპირული წყლის ნაკადების განტვირთვა მეწყრულ ფერდობზე სადრენაჟო ქსელის მოწყობით; მეწყრული ნაპრალების ამოვსება და მოტყეპვნა თიხოვანი გრუნტით; ფერდობის დატერასება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.