მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპირო მაყაშვილის ქუჩოს მიმდებარედ

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

მეწყერულ ფერდობს თითქმის აღარ გააჩნია დინამიკური ენერგია, მაგრამ დეტალურად შეფასებული უნდა იქნეს კლდეზვავქვათაცვენის რისკი და ამის მიხედვით დაიგეგმოს დამცავი ღონისძიება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.