გრიგოლ ორბელიანი ქუჩა (გლდანი, გლდანისხევის მარცხენა ნაპირი)

მეწყერი

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

დაზიანებული და დამეწყრილი მონაკვეთის ზოლში მოეწყოს დამცავი კედელი. ზედაპირული და გრუნტის წყლების რეგულირება. დეტალური გეოლოგიური კვლევების საფუძველზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დასახვა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.