გორი | 8 ლოკაცია

სოფელი ატენი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ატენის დასავლეთი მხარე

მეწყერი საშუალო

სოფელი ატენი

ღვარცოფი საშუალო

სოფელი ნაწრეტი

მეწყერი დაბალი

სოფელი თედოწმინდა

მეწყერი მაღალი

მდინარე ლიახვის მარჯვენა ნაპირი ვარიანთან

მდ. ნაპირის რეცხვა მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ